Повідомлення про обробку персональних даних

 

 

ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ОБРОБКУ ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ

КЛІЄНТІВ ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «МАНІВЕО ШВИДКА ФІНАНСОВА ДОПОМОГА» ТА ЗГОДА НА ПЕРЕДАЧУ І ОТРИМАННЯ ІНФОРМАЦІЇ ДО ТА З БКІ, А ТАКОЖ ВІД ОПЕРАТОРІВ МОБІЛЬНОГО ЗВ'ЯЗКУ


На виконання п. 1 ч. 2 ст. 8, ст. 12 Закону України «Про захист персональних даних» (далі – «Закон») Товариство з обмеженою відповідальністю «МАНІВЕО ШВИДКА ФІНАНСОВА ДОПОМОГА» (далі – «компанія», «Moneyveo», «компанія Moneyveo») повідомляє про володільця персональних даних, склад та зміст зібраних персональних даних, права суб’єкта, визначені Законом, мету збору персональних даних та осіб, яким передаються персональні дані враховуючи також інформацію про транскордонну передачу персональних даних, про спосіб обробки персональних даних за допомогою програмних засобів Інформаційно-телекомунікаційної системи компанії (далі – «ІТС»), доступ до якої отримується через сайти https://moneyveo.ua/https://moneyveo.com.ua/ та https://moneyveo.co/ (надалі – «Сайт»), мобільні додатки «Moneyveo», «VeoMini» чи інші (надалі – «Додаток») та через програмне забезпечення партнерів Moneyveo, яке забезпечує обмін інформацією з ІТС по захищеним каналам зв'язку.


1. Визначення термінів

1.1. Абонент - надавач послуг – компанія Moneyveo, яка має укладений з Національним банком договір приєднання до Системи BankID Національного банку та отримує персональні дані клієнта в тому числі засобами Системи BankID Національного банку і надає послуги цьому клієнту на території України.

1.2. Абонентський вузол Moneyveo - комплекс програмно-технічних засобів, установлений в Moneyveo та призначений для забезпечення обміну інформацією між ІТС Moneyveo та Абонентом-ідентифікатором через Систему BankID Національного банку.

1.3. Автоматизована обробка персональних даних – обробка персональних даних за допомогою інформаційно-телекомунікаційної системи компанії Moneyveo (далі – «ІТС»).

1.4. База персональних даних – іменована сукупність упорядкованих персональних даних в електронній формі та/або у формі картотек персональних даних.

1.5. Володілець персональних даних – компанія Moneyevo, яка визначає мету обробки персональних даних, встановлює склад цих даних та процедури їх обробки, якщо інше не визначено законом.

1.6. Згода суб’єкта персональних даних – добровільне волевиявлення фізичної особи щодо надання дозволу на обробку її персональних даних відповідно до сформульованої мети їх обробки, висловлене у письмовій формі або у формі, що дає змогу зробити висновок про надання згоди. Згода суб’єкта персональних даних надається під час реєстрації в ІТС Moneyveo шляхом проставлення відповідної відмітки про надання дозволу на обробку персональних даних відповідно до сформульованої мети їх обробки.

1.7. Знеособлення персональних даних дії, в результаті яких неможливо визначити без використання додаткової інформації приналежність персональних даних конкретному користувачеві чи іншому суб'єкту персональних даних.

1.8. Клієнт – це фізична особа, яка зареєструвалась в ІТС Moneyveo з метою одержання послуг на умовах, визначених внутрішніми правилами надання фінансових послуг компанії Moneyveo (далі – «Клієнт»).

1.9. Користувач Системи BankID Національного банку – фізична особа, яка ініціювала електронний запит на електронну дистанційну ідентифікацію через Систему BankID Національного банку. Користувач є суб'єктом персональних даних та користується послугами Абонентів Системи BankID Національного банку.

1.10. Обробка персональних даних – будь-яка дія або сукупність дій, таких як збирання, реєстрація, накопичення, зберігання, адаптування, зміна, поновлення, використання і поширення (розповсюдження, реалізація, передача), знеособлення, знищення персональних даних, у тому числі з використанням інформаційних (автоматизованих) систем компанією Moneyveo.

1.11. Одержувач – фізична чи юридична особа, якій надаються персональні дані, у тому числі третя особа.

1.12. Персональні дані – відомості чи сукупність відомостей про фізичну особу, яка ідентифікована або може бути конкретно ідентифікована.

1.13. Розпорядник персональних даних – фізична чи юридична особа, якій володільцем персональних даних або законом надано право обробляти ці дані від імені володільця.

1.14. Система BankID Національного банку – національна система електронної дистанційної ідентифікації, яка виконує функції облікової і забезпечує здійснення електронної дистанційної ідентифікації фізичних осіб шляхом передавання персональних даних користувачів абонентом-ідентифікатором – компанії Moneyveo, а також здійснює облік кількості та обсягу наданих Абонентам послуг з електронної дистанційної ідентифікації.

1.15. Суб’єкт персональних даних – фізична особа, персональні дані якої обробляються.

1.16. Третя особа – будь-яка особа, за винятком суб’єкта персональних даних, володільця чи розпорядника персональних даних та Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини, якій володільцем чи розпорядником персональних даних здійснюється передача персональних даних.

1.17. Транскордонна передача персональних даних – передача персональних даних на територію іноземної держави органу влади іноземної держави, іноземній фізичній або іноземній юридичній особі.

2. Обробка персональних даних Клієнта

2.1. Компанія Moneyveo здійснює обробку персональних даних Клієнта відповідно до Закону з метою укладення та виконання правочину, стороною якого є Клієнт чи для здійснення заходів, що передують укладенню правочину на вимогу суб’єкта персональних даних.

2.2. Клієнт може добровільно надати компанії Moneyveo згоду на обробку своїх персональних даних з метою отримання рекламно-інформаційних матеріалів або з іншою зазначеною метою.

2.3. Реєструючись на ІТС, Клієнт підтверджує те, що ознайомлений з цим Повідомленням про обробку персональних даних клієнтів компанії Moneyveo (далі – «Повідомлення»), з метою обробки персональних даних, зазначених у цьому Повідомленні, правами, наданими йому як суб’єкту персональних даних згідно зі ст. 8 Закону, та використання його персональних даних компанією Moneyveo.

3. Володілець персональних даних Клієнтів

3.1. Володільцем персональних даних, що обробляються є компанія Moneyveo.

3.2. Усі персональні дані, володільцем яких є компанія Moneyveo, є конфіденційною інформацією з обмеженим доступом.

4. Місцезнаходження персональних даних

4.1. Компанія Moneyveo здійснює транскордонну передачу персональних даних Клієнтів із дотриманням усіх необхідних вимог захисту таких даних відповідно до вимог чинного законодавства України та міжнародних стандартів. Місцезнаходженням персональних даних є дата центр «Dattum», що знаходиться в Латвійській Республіці (м. Рига, вул. Клейтцу 5 LV-1067), яка відповідно до абзацу другого частини третьої статті 29 Закону визнається такою, що забезпечує належний рівень захисту персональних даних.

5. Підстава та мета обробки персональних даних Клієнта

5.1. Компанія Moneyveo здійснює обробку персональних даних Клієнта як щонайменше із однієї з наступних підстав:

5.1.1. укладення та виконання правочину, стороною якого є Клієнт чи для здійснення заходів, що передують укладенню правочину на вимогу суб’єкта персональних даних (з метою надання Клієнту коштів у позику, у тому числі і на умовах фінансового кредиту);

5.1.2. на підставі згоди Клієнта на обробку його персональних даних (з метою надання Клієнту інформації про маркетингові пропозиції, послуги компанії Moneyveo та її партнерів);

5.1.3. необхідність виконання обов’язку володільця персональних даних, який передбачений законом (наприклад, з метою здійснення ідентифікації та верифікації відповідно до Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення» тощо);

5.1.4. з інших підстав, передбачених ст. 11 Закону.


6. Склад та зміст персональних даних Клієнта, які обробляються Moneyveo

6.1. Склад та зміст персональних даних Клієнта, які обробляються Moneyveo:

6.1.1. ідентифікаційні та контактні дані:

-        прізвище, ім’я та по батькові особи;

-   серія та номер паспорта громадянина України, іншого документа, що посвідчує особу, підтверджує громадянство України чи спеціальний статус особи;

-        реєстраційний номер облікової картки платника податків;

-        місце народження; зареєстроване або фактичне місце проживання;

-        дата, місяць, рік народження;

-        адреса електронної пошти, номери контактних телефонів;

6.1.2. фінансова інформація:

-        дані банківської карти;

-        інформація про кредитні та інші зобов’язання;

6.1.3. інформація, необхідна для проведення належної перевірки в рамках проведення первинного фінансового моніторингу:

-        прізвище, ім’я та по батькові особи;

-   серія та номер паспорта громадянина України, іншого документа, що посвідчує особу, підтверджує громадянство України чи спеціальний статус особи;

-        реєстраційний номер облікової картки платника податків;

-        місце народження; зареєстроване або фактичне місце проживання;

-        дата, місяць і рік народження;

-        адреса електронної пошти, номери контактних телефонів;

-    фотографія документа, що посвідчує особу, та/або особиста фотографія Клієнта, та/або тривимірне зображення обличчя Клієнта, що в тому числі містить біометричні дані Клієнта;

-        громадянство;

-       інформація, отримана в ході комплексної перевірки ділових зв’язків, грошових потоків, достовірність наданої особою інформації, інформації в соціальних мережах та з відкритих джерел;

-        інформація, отримана зі списків санкцій

-        наявність чи відсутність статусу політично значимої особи;

-        тощо;

6.1.4. інформація щодо освіти та сім’ї:

-        інформація про освіту;

-        інформація про сімейний стан;

6.1.5. інформація щодо працевлаштування:

-        найменування та реквізити роботодавця;

-        професія;

-        посада;

-        дані щодо держаної реєстрації фізичною особою-підприємцем;

-        дані щодо провадження незалежної професійної діяльності.

6.1.6. інформація, пов’язана з використанням Клієнтом послуг компанії Moneyveo:

-        інформація про послуги, які надаються;

-        інформація про виконання або невиконання договірних зобов’язань;

-        інформація про звички, інтереси, задоволеність чи незадоволеність наданими послугами;

6.1.7. інформація, пов’язана з участю в акціях, розіграшах, конкурсах:

-        інформація, пов’язана з проведенням конкурсів, розіграшів, промо-акцій, в тому числі оголошення переможців і вручення призів переможцям;

6.1.8. інформація, отримана в ході комунікації з компанією Moneyveo:

-        отримані листи, електронне листування, телефонні розмови (з або без аудіофіксації) під час спілкування з компанією Moneyveo;

6.1.9. інформація, отримана з публічних джерел:

-        інформація з баз даних публічного користування, з відкритих державних реєстрів та інших відкритих джерел інформації;

6.1.10. інформація, що збирається для контролю безпеки в межах компанії Moneyveo:

-        інформація, отримана за допомогою відеозаписів в приміщеннях та на території компанії Moneyveo;

6.1.11. дані Клієнта, отримані засобами Системи BankID Національного банку:

-        інформація, отримана за допомогою національної системи електронної дистанційної ідентифікації BankID Національного банку шляхом передавання персональних даних Клієнта компанії Moneyveo.

6.2. Moneyveo здійснює обробку вищезазначених персональних даних Клієнтів також з метою належного надання послуг (ідентифікація, верифікація, авторизація, відновлення паролю, надсилання інформаційних матеріалів за підпискою Клієнтів, відповідей на запити та листи Клієнтів, а також для інших дій, в яких з’являється необхідність для належного надання послуг). 

7. Передача персональних даних третіх особам

7.1. У відповідності до чинного законодавства України та за наявності однієї з вищезазначених правових підстав, Moneyveo має право передавати персональні дані Клієнта, повністю або частково, третім особам без повідомлення про це Клієнта, в тому числі в наступних випадках: особам, у користування або у власність яких передано Сайт/Додаток чи ІТС; партнерам Moneyveo у власності чи у користування яких знаходиться програмне забезпечення, яке забезпечує доступ до ІТС по захищеним каналам зв'язку; особам, що є пов’язаними/афілійованими з Moneyveo; новому власнику Moneyveo для оброблення з метою, передбаченою цим Повідомленням та чинним законодавством України; особам що набувають прав вимог за зобов'язаннями перед Moneyveo; особам що надають Moneyveo послуги, в тому числі послуги з врегулювання простроченої заборгованості; іншим третім особам, якщо в ІТС передбачено відповідний функціонал і такі особи приймають на себе зобов’язання щодо дотримання законодавства про захист персональних даних та внутрішніх політик Moneyveo. При наданні своєї згоди компанії Moneyveo Клієнт розуміє і погоджується, що зазначена згода включає в себе (але не обмежується) право компанії Moneyveo передавати дані Клієнта будь-яким третім особам, в тому числі будь-якому бюро кредитних історій (в тому числі, але не обмежуючись, Товариству з обмеженою відповідальністю «Українське бюро кредитних історій», Приватному акціонерному товариству «Міжнародне бюро кредитних історій», Приватному акціонерному товариству «Перше всеукраїнське бюро кредитних історій» тощо), банкам, фінансовим установам, органам державної влади, компаніям по стягненню заборгованості, операторам телекомунікаційного (мобільного) зв’язку стосовно номерів телефонів вказаних в заявці Клієнта тощо.

7.2. Компанія Moneyveo також може передавати інформацію отриману від Клієнтів в рамках надання послуг третім особам з метою належного виконання своїх обов’язків відповідно до норм чинного законодавства України.

7.3. Поширення компанією Moneyveo персональних даних без згоди Клієнта або уповноваженої ним особи або без інших правових підстав, дозволяється у випадках, визначених законом, і лише (якщо це необхідно) в інтересах національної безпеки, економічного добробуту та прав людини.

7.4. З детальною інформацією про обробку Товаристом інформації можна ознайомитись за посиланням:  https://moneyveo.ua/uk/confidentiality/.

8. Права Клієнта як суб’єкта персональних даних

8.1. Клієнт має усі необхідні права суб’єкта персональних даних, які передбачено чинним законодавством України, зокрема, Законом України «Про захист персональних даних».

8.2. Обробка персональних даних здійснюється у дата-центрі, де розміщується обладнання, що забезпечує належне функціонування ITC. Компанія Moneyveo вживає всіх, передбачених законодавством заходів, для захисту персональних даних Клієнта та запобігання несанкціонованому доступу до таких даних. Такі заходи спеціально розроблені компанією Moneyveo для захисту персональних даних від втрати, несанкціонованого доступу, розкриття, зміни чи знищення, а також інших видів неналежного використання. Для захисту персональних даних компанія Moneyveo може використовувати кодування, протоколи захисту інформації, шлюзи безпеки, фізичні системи замків та ключів, внутрішні обмеження, захист за допомогою паролів та інші заходи безпеки з метою запобігання несанкціонованому доступу до персональних даних. Зокрема, обробка даних здійснюється на обладнанні, розміщеному в захищених приміщеннях, доступ до яких суворо обмежено. Окрім того, компанія Moneyveo використовує новітні протоколи та механізми служби безпеки для обміну конфіденційною інформацією та постійно удосконалює способи збору, зберігання і обробки персональних даних, включаючи фізичні заходи безпеки, для протидії несанкціонованого доступу до систем Moneyveo з метою фішингу та інших видів шахрайства.

8.3. Згідно з частиною другою статті 8 Закону Клієнт, виступаючи в якості суб’єкта персональних даних, має право:

8.3.1. знати про джерела збирання, місцезнаходження своїх персональних даних, мету їх обробки, місцезнаходження або місце проживання (перебування) володільця чи розпорядника персональних даних або дати відповідне доручення щодо отримання цієї інформації уповноваженим ним особам, крім випадків, встановлених законом;

8.3.2. отримувати інформацію про умови надання доступу до персональних даних, зокрема інформацію про третіх осіб, яким передаються його персональні дані;

8.3.3. на доступ до своїх персональних даних;

8.3.4. отримувати не пізніш як за тридцять календарних днів з дня надходження запиту, крім випадків, передбачених законом, відповідь про те, чи обробляються його персональні дані, а також отримувати зміст таких персональних даних;

8.3.5. пред’являти вмотивовану вимогу володільцю персональних даних із запереченням проти обробки своїх персональних даних;

8.3.6. пред’являти вмотивовану вимогу щодо зміни або знищення своїх персональних даних будь-яким володільцем та розпорядником персональних даних, якщо ці дані обробляються незаконно чи є недостовірними;

8.3.7. на захист своїх персональних даних від незаконної обробки та випадкової втрати, знищення, пошкодження у зв’язку з умисним приховуванням, ненаданням чи несвоєчасним їх наданням, а також на захист від надання відомостей, що є недостовірними чи ганьблять честь, гідність та ділову репутацію фізичної особи;

8.3.8. звертатися із скаргами на обробку своїх персональних даних до Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини або до суду;

8.3.9. застосовувати засоби правового захисту в разі порушення законодавства про захист персональних даних;

8.3.10. знати механізм автоматичної обробки персональних даних;

8.3.11. на захист від автоматизованого рішення, яке має для нього правові наслідки.

9. Строк зберігання персональних даних Клієнтів

9.1. Персональні дані Клієнтів компанії Moneyveo зберігаються відповідно до п. 18 розділу 2 статті 8 Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення» не менше п’яти років після припинення ділових відносин з клієнтом.

10. Видалення/знищення персональних даних Клієнта компанії «Moneyveo»

10.1. Видалення/знищення персональних даних Клієнтів здійснюється на підставі звернення Клієнтів та по закінченню не менше як п’яти років після припинення ділових відносин з відповідним Клієнтом а також в інших випадках, визначених законом.

11. Використання Системи BankID НБУ

11.1. За допомогою Системи BankID НБУ Клієнти Moneyveo можуть отримати послуги в режимі онлайн завдяки безпечній віддаленій ідентифікації.

11.2. Щоб використовувати Систему BankID НБУ, Клієнту достатньо мати лише комп’ютер/ноутбук/смартфон із доступом до мережі Інтернет та відкритий рахунок у банку, який уже приєднався до Системи BankID НБУ. Запит та підтвердження згоди на передачу даних надає тільки Клієнт – власник персональних даних.

11.3. Щоб скористатись Системою BankID НБУ, необхідно обрати послугу Абонентському вузлі Moneyveo та обрати спосіб ідентифікації через Cистему BankID НБУ. Перелік порталів послуг та абонентів знаходиться за посиланням https://bank.gov.ua/ua/bank-id-nbu/abonents.

11.4. Ідентифікація через Систему BankID НБУ є безпечною для усіх Клієнтів компанії Moneyveo. Персональні дані Клієнтів не зберігаються в Системі BankID НБУ.

11.5. Інтернет-канал для передачі даних є захищеним, вся персональна інформація перед передаванням шифрується відповідно до вимог захисту даних в Україні (захист персональних даних). На зашифровані дані накладається кваліфікований електронний підпис відповідального працівника банку або кваліфікована електронна печатка банку, який передає інформацію через Систему BankID НБУ. Дані шифруються виключно для передавання одному абоненту – надавачу послуг (компанії Moneyveo), щодо якого Клієнт власноруч ініціював запит, тому тільки Moneyveo зможе розшифрувати зашифровану відповідь з даними від абонента – ідентифікатора.

11.6. Лише Клієнт як власник персональних даних має можливість ініціювати операцію щодо передавання цих даних від абонента – ідентифікатора до компанії Moneyveo.

11.7. Передавання ідентифікаційних даних третім особам без згоди Клієнта (власника персональних даних) заборонено.

11.8. Перелік і обсяг персональних даних, які запитуватимуться в абонента-ідентифікатора засобами Системи BankID Національного банку та які можуть бути передані (в зашифрованому вигляді):

       -        прізвище, ім’я, по батькові;

       -        дата народження;

       -        ідентифікаційний номер платника податків

      -        номер телефону;

      -        електронна адреса;

    -        соціальний статус (наприклад: «студент», «пенсіонер», «тимчасово безробітний», «працюючий», «нерегулярна зайнятість»);

     -        ознака, чи визначена фізична особа банком-повіреним такою, що належить до категорії PEPs (публічні особи, близькі, пов’язані);

      -      ознака, чи визначена фізична особа банком-повіреним такою, що включена до переліку осіб, пов’язаних зі здійсненням терористичної діяльності або щодо яких застосовано міжнародні санкції;

     -     ознака, чи визначена фізична особа банком-повіреним такою, що включена до переліку осіб, щодо яких застосовані персональні, спеціальні економічні та інші обмежувальні заходи (санкції), санкції РНБОУ;

       -      ознака, чи присвоєний клієнту банком-повіреним (неприйнятно) високий рівень ризику ПВК/ФТ;

       -      ознака, чи визначена фізична особа банком-повіреним такою, що є резидентом України;

       -      фактична адреса проживання, адреса реєстрації: країна, область, район, місто, вулиця, номер будинку, номер квартири.

      -    тип документу: паспорт, id-картка, закордонний паспорт, посвідчення особи у відповідності до вимог законодавства України;

          -   назва документу, серія документа (для типу id-картка - не заповнюється), номер документа, яким органом видано документ, дата видачі документу, термін дії (для типу паспорт - не заповнюється), двозначний літерний код країни за стандартом ISO_3166-1 (alfa-2) наприклад: UA Країна видачі документа, файл сканованої копії документу.

12. Умови розкриття інформації про персональні дані третім особам

12.1. Порядок доступу до персональних даних третіх осіб визначається умовами згоди суб’єкта персональних даних, наданої володільцю персональних даних на обробку цих даних, або відповідно до вимог закону.

12.2. Доступ до персональних даних третій особі не надається, якщо зазначена особа відмовляється взяти на себе зобов’язання щодо забезпечення виконання вимог Закону або неспроможна їх забезпечити.

12.3. Суб’єкт відносин, пов’язаних з персональними даними, подає запит щодо доступу (далі – «запит») до персональних даних володільцю персональних даних в якому зазначається:

-  прізвище, ім’я та по батькові, місце проживання (місце перебування) і реквізити документа, що посвідчує фізичну особу, яка подає запит (для фізичної особи - заявника);

-   найменування, місцезнаходження юридичної особи, ідентифікаційний код ЄДРПОУ юридичної особи, яка подає запит; посада, прізвище, ім’я та по батькові особи, яка засвідчує запит; підтвердження того, що зміст запиту відповідає повноваженням юридичної особи (для юридичної особи - заявника);

-   прізвище, ім’я та по батькові, а також інші відомості, що дають змогу ідентифікувати фізичну особу, стосовно якої робиться запит;

-  відомості про базу персональних даних, стосовно якої подається запит, чи відомості про володільця чи розпорядника персональних даних;

-    перелік персональних даних, що запитуються;

-    мета та/або правові підстави для запиту.

12.4. Строк вивчення запиту на предмет його задоволення не може перевищувати десяти робочих днів з дня його надходження. Протягом цього строку володілець персональних даних доводить до відома особи, яка подає запит, що запит буде задоволено або відповідні персональні дані не підлягають наданню, із зазначенням підстави, визначеної у відповідному нормативно-правовому акті. Запит задовольняється протягом тридцяти календарних днів з дня його надходження, якщо інше не передбачено законом.

12.4.1. Відстрочення доступу до персональних даних третіх осіб допускається у разі, якщо необхідні дані не можуть бути надані протягом тридцяти календарних днів з дня надходження запиту. При цьому загальний термін вирішення питань, порушених у запиті, не може перевищувати сорока п’яти календарних днів.

12.4.2. Повідомлення про відстрочення доводиться до відома третьої особи, яка подала запит, у письмовій формі з роз’ясненням порядку оскарження такого рішення. У повідомленні про відстрочення зазначаються:

-     прізвище, ім’я та по батькові посадової особи;

-     дата відправлення повідомлення;

-     причина відстрочення;

-     строк, протягом якого буде задоволене запит.

12.5. Відмова у доступі до персональних даних допускається, якщо доступ до них заборонено згідно із законом. У повідомленні про відмову зазначається:

-      прізвище, ім’я, по батькові посадової особи, яка відмовляє у доступі;

-       дата відправлення повідомлення;

-        причина відмови.

12.6. Рішення про відстрочення або відмову у доступі до персональних даних може бути оскаржено до уповноваженого державного органу з питань захисту персональних даних, інших органів державної влади та органів місцевого самоврядування, до повноважень яких належить здійснення захисту персональних даних, або до суду.

13. Інші положення

13.1. Клієнт Moneyveo зобов’язаний, зокрема, але не обмежуючись:

13.1.1. не вчиняти дії, спрямовані на введення інших Клієнтів компанії в оману;

13.1.2. не надавати в користування свої персональні дані третім особам;

13.1.3. не здійснювати збирання, систематизацію, зберігання, обробку або поширення персональної інформації інших Клієнтів компанії;

13.1.4. не намагатися одержати доступ до персональних даних інших Клієнтів будь-яким способом, включаючи, але не обмежуючись, шляхом обману, зловживання довірою, підбору даних аутентифікації та ідентифікації;

13.1.5. у випадку приймання участі в акції по залученню іншої особи з метою отримання такою особою послуг компанії Moneyveo, Клієнт зобов’язаний отримати беззаперечну згоду від такої особи (потенційного нового Клієнта) на передачу її персональних даних компанії Moneyveo в тому числі її номеру телефону та/або адреси електронної пошти з метою отримання смс повідомлення та/або електронного листа із посиланням, перехід за яким дає доступ до ІТС Moneyveo для отримання кредиту відповідно до акційних умов.

ЗГОДА НА ОБРОБКУ ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙНИХ ТА ІНШИХ ДАНИХ

Надаю та підтверджую свою згоду операторам мобільного (рухомого) зв'язку, Товариству з обмеженою відповідальністю «МАНІВЕО ШВИДКА ФІНАНСОВА ДОПОМОГА», Українській міжбанківській Асоціації членів платіжних систем «ЄМА» (як власнику ЕМА Anti Fraud Hub (AFH), через який проводиться міжгалузевий обмін даними та їх транзит із застосуванням API, деталі: https://www.ema.com.ua/about/) на оброблення, передачу та отримання інформації про надання мені та отримання мною телекомунікаційних (стосовно номерів телефонів вказаних в моїй заявці під час реєстрації в ІТС), банківських, фінансових та супутніх послуг з метою отримання мною фінансових послуг Товариства з обмеженою відповідальністю «МАНІВЕО ШВИДКА ФІНАНСОВА ДОПОМОГА».

ЗГОДА НА ОТРИМАННЯ ТА ПЕРЕДАЧУ ІНФОРМАЦІЇ, ЩО СКЛАДАЄ КРЕДИТНУ ІСТОРІЮ

Надаю згоду на передачу та отримання інформації, що складає мою кредитну історію, до і з усіх Бюро кредитних історій, що діють на території України.

 

Редакція від 11 жовтня 2022 року

 

 

До сплати Меню

Увійти

Особистий кабінет
Увага! Цей веб-ресурс використовує технологію Cookies. Ви можете налаштувати опції свого браузера, якщо не бажаєте отримувати файли Cookies. Детальніше про Cookies в Положенні про конфіденційність