Правила кредитування та споживчий договір продукту "Смарт"

 

ПРАВИЛА НАДАННЯ ГРОШОВИХ КОШТІВ У ПОЗИКУ, В ТОМУ ЧИСЛІ НА УМОВАХ ФІНАНСОВОГО КРЕДИТУ ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «МАНІВЕО ШВИДКА ФІНАНСОВА ДОПОМОГА»

 

1. Загальні положення

1.1. Ці Правила надання грошових коштів у позику, в тому числі на умовах фінансового кредиту (надалі – Правила) Товариства з обмеженою відповідальністю «МАНІВЕО ШВИДКА ФІНАНСОВА ДОПОМОГА» (надалі – Кредитодавець) визначають порядок і умови надання Кредитодавцем грошових коштів у позику, в тому числі на умовах фінансового кредиту, права та обов'язки сторін, іншу інформацію, необхідну для укладання та належного виконання умов електронного договору, а також регулюють відносини, що виникають між Кредитодавцем і клієнтом (надалі за текстом іменуються – Сторони).

1.2. Ці Правила розроблені відповідно до вимог Цивільного кодексу України, Закону України «Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг», Закону України «Про захист персональних даних», Закону України «Про споживче кредитування», Закону України «Про електронні документи та електронний документообіг», Положення про ліцензування та реєстрацію надавачів фінансових послуг та умови провадження ними діяльності з надання фінансових послуг (ліцензійних умов), затверджених Постановою Правління Національного банку України від 24.12.2021 р. № 153 та інших нормативно-правових актів щодо регулювання ринків фінансових послуг.

1.3. Ці Правила розміщені Кредитодавцем на офіційному сайті Кредитодавця moneyveo.ua, а також є доступними для ознайомлення в інформаційно-телекомунікаційній системі Кредитодавця при подачі заявки.

 

2. Термінологія

2.1. Для цілей цих Правил нижченаведені поняття та терміни тлумачаться наступним чином:

2.1.1. Електронний договір – домовленість між Кредитодавцем та клієнтом, де визначені істотні умови, права та обов’язки Сторін щодо отримання та повернення кредиту, згенерована інформаційно-телекомунікаційною системою Кредитодавця, оформлена та підписана Сторонами в електронній формі в порядку, передбаченого розділом 3 цих Правил.

2.1.2. Кредитний продукт – продукт Кредитодавця, який передбачає надання кредиту згідно умов, передбачених відповідним Електронним договором в залежності від обраного клієнтом різновиду кредитного продукту.

2.1.3. Персональні дані - відомості чи сукупність відомостей, які ідентифікують клієнта.

2.1.4. Особистий кабінет – сукупність захищених сторінок, що формуються Клієнту в момент його реєстрації в інформаційно-комунікаційній системі Кредитодавця, за допомогою якого Клієнт здійснює повну взаємодію з Кредитодавцем, має постійний доступ до Електронного договору, додаткових угод до Електронного договору та до іншої інформації/документів, пов'язаних з наданням Кредитодавцем фінансових послуг;

2.2. Інші терміни вживаються в цих Правилах відповідно до чинного законодавства України та відповідних Електронних договорів.

 

3. Перелік та опис видів фінансових послуг Кредитодавця

3.1. Кредитодавець надає фізичним особам, споживачам фінансових послуг, фінансову послугу з надання грошових коштів у позику, в тому числі на умовах фінансового кредиту, в порядку передбаченому Електронними договорами кредитних продуктів Кредитодавця із переліку наведеного нижче, а саме:

Продукт «СМАРТ» (SMART) – кредитний продукт Кредитодавця, який передбачає надання кредиту у вигляді невідновлюваної кредитної лінії з умовами про сплату нарахованих процентів з певною періодичністю та з умовою повернення кредиту в кінці погодженого строку дії кредитної лінії.

Продукт «КОМФОРТ» (COMFORT) – кредитний продукт Кредитодавця, який передбачає надання кредиту з умовами про сплату нарахованих процентів та повернення Кредиту у вигляді ануїтетних платежів, які вносяться з певною періодичністю згідно графіку платежів.

 

4. Порядок надання фінансових послуг

4.1. Надання фінансових послуг клієнтам здійснюється Кредитодавцем за допомогою використання дистанційних каналів обслуговування шляхом укладення відповідного Електронного договору в наступному порядку:

4.1.1. клієнт обирає доступний йому кредитний продукт та ознайомлюється з цими Правилами, заповнює заявку, вказує всі дані, визначені в заявці як обов'язкові, зазначає суму грошових коштів, яку він бажає отримати;

4.1.2. Кредитодавець перевіряє кредитоспроможність клієнта шляхом здійснення аналізу вказаних в заявці даних, своєчасності здійснення платежів за раніше укладеними Електронними договорами з Кредитодавцем (за наявності) та інформації, отриманої з інших джерел в тому числі з бюро кредитних історій;

4.1.3. на основі оцінки фінансового стану та кредитоспроможності клієнта за діючою на момент оцінки внутрішньою методикою прийняття кредитного рішення Кредитодавець визначає суму кредиту (кредитного ліміту);

4.1.4. інформаційно-телекомунікаційна система Кредитодавця здійснює ідентифікацію клієнта, формує його особистий кабінет та генерує оферту (типову форму Електронного договору);

4.1.5. Кредитодавцем здійснюється належна перевірка клієнта відповідно до вимог законодавства про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення;

4.1.6. за результатами прийняття позитивного рішення по заявці, клієнт та Кредитодавець укладають кредитний договір в порядку передбаченому в кожному окремому Електронному договорі обраного клієнтом кредитного продукту;

4.2. Грошові кошти в рахунок кредиту надаються клієнту способом визначеним кожним окремим Електронним договором.

4.3. За користування Кредитом клієнт виплачує Кредитодавцю плату у вигляді процентів в розмірі, передбаченому відповідним Електронним договором.

4.4. Порядок погашення кредиту та сплата процентів визначається відповідним Електронним договором. Клієнт зобов'язаний сплатити кредит, проценти за користування ним, неустойку та інші нарахування, передбачені відповідним Електронним договором, у випадку їх наявності, будь-яким доступним йому способом, включаючи, але не обмежуючись, способами, зазначеними на сайті Кредитодавця. При цьому клієнт самостійно сплачує послуги фінансового посередника, який здійснює перерахування грошових коштів, у відповідності до тарифів останнього. Кредитодавець не встановлює додаткових плат за зарахування грошових коштів від клієнта на свій рахунок.

4.5. Обробка інформаційно-комунікаційною системою Кредитодавця заявки клієнта не є укладенням Електронного договору і не має наслідком обов’язку Кредитодавця надати клієнту кредит, а також не обмежує права Кредитодавця зменшити розмір кредиту (кредитного ліміту), вказаний у заявці.

4.6. Кредитодавець має право відмовити клієнту в наданні кредиту без зазначення причини такої відмови. Відмова в наданні кредиту можлива, в тому числі, але не виключно, у таких випадках:

4.6.1. кредитна історія клієнта не відповідає вимогам внутрішніхмоделей оцінки фінансового ризику Кредитодавця;

4.6.2. при заповненні заявки вказані недостовірні та/або неповні та/або помилкові дані;

4.6.3. ненадання інформації для проведення належної перевірки та/або відмови від проведення верифікації особи клієнта, відповідно до вимог законодавства про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення;

4.6.4. в інших випадках, відповідно до внутрішніх моделей оцінки фінасового ризику Кредитодавця.

 

5. Строки та порядок зберігання інформації про надання фінансових послуг

5.1. Усі дані, документи та інформація про надання фінансових послуг зберігаються протягом строку встановлення ділових відносин між Кредитодавцем та Клієнтом та виконання Сторонами всіх зобов’язань за Електронним договором, а також в період протягом п’яти наступних років після виконання Сторонами всіх зобов’язань за Електронним договором або на інший строк, якщо такий передбачений законодавством.

 

6. Захист персональних даних

6.1. Клієнт, виступаючи в якості суб'єкта персональних даних, заповнюючи заявку та проставляючи відповідну відмітку у формі заявки, повідомлений, що однією із підстав обробки його персональних даних Кредитодавцем є здійснення заходів, що передують укладенню Електронного договору на вимогу суб’єкта персональних даних, і укладення та виконання Електронного договору, стороною якого є клієнт, а також підтверджує:

6.1.1. передачу Кредитодавцем своїх персональних даних, включаючи існуючу та оновлену інформацію про прізвище, ім'я, по батькові, стать, громадянство, дату та місце народження, назву і реквізити документа, що посвідчує особу, дані водійського посвідчення, адресу зареєстрованого місця проживання, адресу фактичного місця проживання, номеру телефону, реєстраційного номеру облікової картки платника податків, відомості щодо освіти, попереднього та поточного місць роботи, сімейного, соціального та майнового стану, професії, доходи, а також інформацію, яка стане відомою Кредитодавцю у зв'язку з укладанням та/або виконанням Електронного договору чи для здійснення заходів, що передують укладенню Електронного договору на вимогу суб’єкта персональних даних (далі за текстом іменуються разом та/або окремо – Дані), наступним особам:

6.1.1.1. бюро кредитних історій;

6.1.1.2. банкам;

6.1.1.3. фінансовим установам;

6.1.1.4. органам державної влади;

6.1.1.5. третім особам, з якими Кредитодавець перебуває в договірних відносинах, та/або які забезпечують можливість Кредитодавця здійснювати свої зобов’язання за Електронним договором та/або чинним законодавством України;

6.1.2. здійснення Кредитодавцем обробки Даних (у тому числі з використанням інформаційних (автоматизованих) систем), включаючи вчинення дій або сукупності дій, таких як збирання, реєстрація, накопичення, зберігання, адаптування, зміна, поновлення, використання і поширення (розповсюдження, реалізація, передача), уточнення (оновлення, зміна, використання, розповсюдження), копіювання, опублікування, редагування, компонування даних без редагування їх внутрішнього змісту, пересилання поштою та/або електронними способами, розміщення на сайті Кредитодавця, передачу (в тому числі транскордонну), знеособлення, знищення персональних даних, тощо;

6.1.3. збір, зберігання, використання та поширення Кредитодавцем інформації про клієнта, в тому числі його персональних даних до бюро кредитних історій, які створені та здійснюють свою діяльність відповідно до законодавства України, зокрема, але не виключно, через: ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ПЕРШЕ ВСЕУКРАЇНСЬКЕ БЮРО КРЕДИТНИХ ІСТОРІЙ» (код за ЄДРПОУ 33691415, місцезнаходження: м. Київ, Дніпровський район, вул. Євгена Сверстюка, буд. 11); ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «УКРАЇНСЬКЕ БЮРО КРЕДИТНИХ ІСТОРІЙ» (код за ЄДРПОУ 33546706, місцезнаходження: м. Київ, вул. Грушевського, 1-Д); ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «МІЖНАРОДНЕ БЮРО КРЕДИТНИХ ІСТОРІЙ» (код за ЄДРПОУ 34299140, місцезнаходження: м. Київ, пр. Перемоги, буд. 65, оф. 306);

6.1.4. поширення Кредитодавцем інформації про клієнта, в тому числі його персональних даних іншим особам, зареєстрованим відповідно до законодавства України, що надають послуги з повернення простроченої (проблемної) заборгованості та/або з якими Кредитодавець уклав або може укласти договір, в тому числі, але не виключно, договір відступлення права вимоги за договорами/договором та/або інших, пов'язаних з цим послуг;

6.1.5. отримання Кредитодавцем доступу до інформації, що складає кредитну історію клієнта та на збір, зберігання, використання та поширення через бюро кредитних історій зазначених в п. 6.1.3 цих Правил або інших бюро кредитних історій, які мають інформацію про кредитну історію клієнта, що включені до Єдиного реєстру бюро кредитних історій, інформації щодо нього та Електронного договору, визначеної Законом України «Про організацію формування та обігу кредитних історій».

6.2. Клієнт повідомлений про можливе укладення Кредитодавцем договору відступлення права вимоги за відповідним Електронним договором або договору факторингу з будь-якою третьою особою, відповідно до чого новий кредитор набуває статусу володільця персональних даних клієнта.

6.3. Отримання клієнтом у Кредитодавця Даних, що стосуються клієнта, їх уточнення, блокування та знищення допускається у випадках, встановлених чинним законодавством, на підставі заяви клієнта, яка повинна відповідати вимогам, встановленим чинним законодавством. Клієнт повідомлений про те, що відповідь на таку заяву буде надана йому в порядку та строки, визначені чинним законодавством.

6.4. Кредитодавець має право використовувати персональні дані клієнта відповідно до законодавства та своїх внутрішніх правил без зобов’язань окремого повідомлення клієнта про обробку, захист та передачу таких даних третім особам.

6.5. Укладаючи Електронний договір клієнт підтверджує, що ознайомлений з метою обробки його персональних даних.

6.6. Кредитодавець не несе відповідальності за наслідки законного розголошення персональних даних клієнта.

6.7. Клієнт зобов’язаний повідомляти Кредитодавця протягом 3 (трьох) робочих днів про зміну будь-яких своїх персональних даних.

 

7. Листування між Сторонами

7.1. Оскільки Клієнт отримує фінансові послуги дистанційними каналами зв’язку та під час надання фінансових послуг, Сторони створюють та використовують виключно електронні документи, то пріоритетними каналами обміну інформацією та документів між Клієнтом та Кредитодавцем є Особистий кабінет та електронна пошта.

7.2. Клієнт зобов’язаний вказувати актуальну адресу електронної пошти під час створення Особистого кабінету та у разі зміни адреси електронної пошти, в найкоротший можливий строк, але не пізніше наступного дня, зазначити нову адресу електронної пошти в Особистому кабінеті. За несанкціонований доступ третіх осіб до електронної пошти Клієнта Кредитодавець відповідальності не несе. При зміні електронної адреси Клієнт зобов’язаний вказувати нову електронну адресу електронної пошти в Особистому кабінеті.

7.3. Звернення (заяви, клопотання, скарги, пропозиції, зауваження) Клієнта з питань отримання фінансових послуг направляються Кредитодавцю у вигляді електронного документа, який відповідає вимогам Закону України «Про електронні документи та електронний документообіг», засобами електронної пошти Клієнта на офіційну електронну адресу або на поштову адресу Кредитодавця, зазначену в розділі «Контакти» офіційного сайту Кредитодавця.

7.4. Оскільки інформація про клієнта складає таємницю надання фінансових послуг та для унеможливлення незаконного доступу до даних про Клієнта, анонімні звернення (звернення в яких особу автора не вдалось встановити) розгляду не підлягають.

7.5. Відповідь за результатами обробки звернення створюється Кредитодавцем у вигляді електронного документа, в порядку передбаченому Закону України «Про електронні документи та електронний документообіг», та направляється Клієнту шляхом її відправки на електронну адресу Клієнта. До відповіді можуть додаються примірники витребуваних Клієнтом електронних документів створених під час надання фінансових послуг, які містять електронні підписи осіб що їх створили.

7.6. У разі, якщо у звернені Клієнт просить надати відповідь на папері листом на поштову адресу чи просить надати копію Електронного договору на папері, то Кредитодавець виготовляє копії цих документів в паперовій формі з електронних документів, шляхом їх роздрукування на папері разом з усіма обов'язковими для цього документа реквізитами та засвічення копії в паперовій формі. Напис про засвідчення копії в паперовій формі складається зі слів "Згідно з оригіналом" (без лапок), найменування посади, особистого підпису особи, яка засвідчує копію, її власного імені та прізвища, дати засвідчення копії. На вимогу Клієнта, який отримав копії електронних документів в паперовій формі надається примірник оригіналу електронного документа, шляхом їх відправки на електронну пошту Клієнта.

 

8. Відповідальність Сторін

8.1. Сторони несуть відповідальність за порушення умов відповідного Електронного договору в порядку, передбаченому таким Електронним договором та згідно з чинним законодавством України.

 

9. Звільнення від відповідальності (форс-мажор)

9.1. Сторони звільняються від відповідальності за часткове або повне невиконання своїх зобов'язань за Електронним договором у разі настання та дії обставин непереборної сили (форс-мажор) в порядку, передбаченому відповідним Електронним договором.

 

10. Порядок вирішення спорів

10.1. Усі спори та непорозуміння щодо укладання, виконання, розірвання, зміни, визнання недійсним повністю або частково, а також з будь-яких інших питань, що стосуються Електронного договору, підлягають врегулюванню шляхом переговорів.

10.2. Скарги в порядку позасудового врегулювання спору направляються клієнтом в письмовому вигляді на поштову адресу за місцезнаходженням Кредитодавця або в електронному вигляді на електронну адресу Кредитодавця, вказану на Сайті, з дотриманням норм Закону України «Про електронні документи та електронний документообіг». Скарги клієнта розглядаються у строки та у порядку, передбаченому Законом України «Про звернення громадян».

10.3. Якщо Сторони не можуть дійти згоди із спірних питань шляхом проведення переговорів, то такий спір вирішується у судовому порядку згідно з чинним законодавством України.

 

11. Внесення змін та доповнень у Правила та Електронний договір, доступ до них

11.1. Ці Правила затверджуються виконавчим органом Кредитодавця і розміщуються на Сайті Кредитодавця для ознайомлення всіма зацікавленими особами.

11.2. Кредитодавець має право в односторонньому порядку вносити зміни та доповнення в ці Правила шляхом затвердження Правил в новій редакції.

11.3. Правила є невід'ємною частиною Електронного договору.

11.4. Кожна редакція Правил з будь-якими змінами та доповненнями до них поширюється лише на ті Електронні договори, що укладені після введення її в дію.

11.5. Будь-які зміни та доповнення до Електронного договору оформлюються Сторонами додатковими угодами до Електронного договору.

11.6. Дострокове розірвання дії Електронного договору можливо лише за умови виконання Сторонами всіх зобов’язань, передбачених Електронним договором.

11.7. Порядок доступу клієнта до Електронних договорів, додаткових угод, додатків до Електронних договорів та іншої інформації наступний:

11.7.1. Клієнт має право доступу до інформації, право на отримання якої закріплене в законодавстві України;

11.7.2. Електронний договір, додаткові угоди та інші додатки до Електронного договору зберігаються в електронному вигляді та доступні клієнту в особистому кабінеті;

11.7.3. Правила Кредитодавця зберігаються та оновлюються на сайті Кредитодавця та в інформаційно-комунікаційній системі Кредитодавця;

11.7.4. одразу після підписання Електронного договору його примірник у вигляді візуалізованої форми, яка не дає можливості внести до нього зміни, відправляється електронним листом на електронну адресу клієнта, вказану в ним в заявці, та одночасно відображається в його особистому кабінеті. Примірник Електронного договору вважається отриманим клієнтом з моменту направлення Кредитодавцем електронного листа з вкладеним у нього примірником Електронного договору, або з моменту відображення Електронного договору в особистому кабінеті, в залежності від того, яка з подій сталася раніше;

11.7.5 за необхідності отримання документів, визначених в п. 11.7.2 цих Правил, в паперовому вигляді, клієнт має право звернутися до Кредитодавця в передбаченому чинним законодавством порядку з відповідним запитом.

 

12. Заключні положення

12.1. Порядок взаємодії Кредитодавця, будь-якої особи, яка в подальшому набуде прав вимоги за Електронним договором, та залученої колекторській компанії, на взаємодію з близькими та третіми особами клієнта, передбачений у відповідному Електронному договорі.

12.2. Клієнт має право на звернення до Національного банку України у разі порушення Кредитодавцем, новим кредитором та/або колекторською компанією законодавства у сфері споживчого кредитування, у тому числі порушення вимог щодо взаємодії із клієнтом при врегулюванні простроченої заборгованості (вимог щодо етичної поведінки), а також на звернення до суду з позовом про відшкодування шкоди, завданої споживачу у процесі врегулювання простроченої заборгованості.

12.3. Кредитодавцю та будь-якій особі, яка в подальшому набуде прав вимоги за Електронним договором, а також залученим ними колекторським компаніям забороняється повідомляти інформацію про укладення клієнтом Електронного договору, його умови, стан виконання, наявність простроченої заборгованості та її розмір особам, які не є його стороною, окрім випадків повідомлення такої інформації особам, визначеним у відповідному Електронному договорі.

12.4. Усі платежі та розрахунки, зазначені у відповідному Електронному договорі, здійснюються в національній валюті України шляхом безготівкового перерахування грошових коштів на рахунок клієнта, шляхом грошового переказу клієнту без відкриття рахунку або на банківські рахунки Кредитодавця.

12.5. У випадку, якщо сума до сплати складається в тому числі з копійок, така сума копійок завжди округлюється у більшу сторону до 1 (однієї) гривні, а безготівкове перерахування коштів у такому випадку відбувається з урахуванням такого округлення в чіткій сумі гривень без копійок.

12.6. Клієнт має право протягом 14 (чотирнадцяти) календарних днів з дня укладення Електронного договору відмовитися від Електронного договору в порядку, передбаченому відповідним Електронним договором.

12.7. У випадку зміни особистих даних і банківських реквізитів, зазначених в Електронному договорі, Сторони зобов'язані повідомити одна одну шляхом направлення електронного повідомлення через особистий кабінет у триденний строк з дня настання таких змін.

12.8. Усі інформаційні повідомлення і листи направляються Кредитодавцем клієнту в електронному вигляді через особистий кабінет та/або на електронну пошту та/або у вигляді sms-повідомлень на номер телефону, вказаний у заявці та/або в месенджері. Інформаційні повідомлення клієнта до Кредитодавця можуть бути направлені через особистий кабінет (розділ «Контакти») або шляхом направлення на електронну пошту Кредитодавця з електронної адреси клієнта, вказаної при реєстрації.

12.9. Порядок та умови відступлення права вимоги за відповідним Електронним договором третій особі, в тому числі внаслідок укладення договору факторингу та у разі залучення колекторської компанії, передбачений у відповідному Електронному договорі.

12.10. У випадку, якщо клієнт втратив номер мобільного телефону, зазначений в заявці та/або паспорт, та/або логін особистого кабінету, та/або пароль особистого кабінету, та/або платіжну картку, дані про яку збережені в особистому кабінеті, він зобов'язаний терміново зв'язатися з Кредитодавцем будь-яким доступним йому способом: шляхом надсилання електронного повідомлення та/або зателефонувавши за телефонними номерами Кредитодавця, зазначеними на сайті Кредитодавця, повідомити Кредитодавця і виконати дії, рекомендовані працівником Кредитодавця.

12.11. Умови Електронного договору, а також вся інформація, отримана Сторонами у зв'язку з укладанням або виконанням Електронного договору, належить до інформації з обмеженим доступом та може бути розкрита за взаємною згодою Сторін або в інших випадках, передбачених Електронним договором або чинним законодавством України.

12.12. Ознайомившись з цими Правилами, клієнт погоджується з тим, що він одержав від Кредитодавця всю достовірну та повну інформацію, надання якої передбачено чинним законодавством України, та яка може бути необхідна для прийняття рішення стосовно отримання кредиту.

12.13. До питань, не врегульованих цими Правилами, застосовується чинне законодавство України.

12.14. Усі ризики у зв’язку зі зміною обставин, з яких клієнт виходив при укладенні Електронного договору, клієнт несе самостійно. Зміна таких обставин не може бути підставою для зміни умов Електронного договору , та/або їх невиконання клієнтом.

12.15. Клієнт надає згоду на те, що інформація про факт укладення Електронного договору, його умови, стан виконання, наявність простроченої заборгованості та її розмір клієнта буде надаватися йому та особам, визначеним у відповідному Електронному договорі, шляхом телефонних та відео дзвінків, особистих зустрічей або відправлення надсилання текстових, голосових та інших повідомлень через засоби телекомунікації, у тому числі без залучення працівників, шляхом використання програмного забезпечення або технологій, або надсилання поштових відправлень із позначкою «Вручити особисто» за місцем проживання чи перебування або за місцем роботи клієнта, та буде відображатися в особистому кабінеті. Клієнт погоджується на здійснення вищезазначеної взаємодії, окрім періоду з 20 до 9 години, а також у загальний вихідний день – неділю, святкові і неробочі дні, окрім випадків коли взаємодія в такий період ініційована самим клієнтом. Крім того, клієнт надає згоду на отримання від Кредитодавця інформації, яка носить рекламно-інформаційний характер, щодо умов надання Кредитодавцем інших послуг, у спосіб який зазначений в цьому пункті або іншим шляхом на власний розсуд Кредитодавця.

12.16. Електронний договір та всі додатки до нього мають таку саму юридичну силу для Сторін, як документи, складені на паперових носіях та скріплені власноручними підписами Сторін, тобто вчинені в простій письмовій формі.

 

Редакція Правил діє з 22 травня 2023 року

 

 1. Правила надання фінансових послуг від 18.08.2022
 2. Примірний договір та ДУ продукту СМАРТ від 22.05.2023
 3. Примірний договір та ДУ продукту СМАРТ від 22.03.2023
 4. Примірний договір та ДУ продукту СМАРТ від 22.02.2023
 5. Правила надання фінансових послуг від 29.06.2022
 6. Примірний договір та ДУ продукту СМАРТ від 29.06.2022
 7. Правила надання фінансових послуг від 04.02.2022
 8. Примірний договір продукту "СМАРТ" від 04.02.2022
 9. Правила кредитування від 03.12.2021
 10. Примірний договір продукту "СМАРТ" від 10.12.2021
 11. Примірний договір продукту "СМАРТ" від 02.11.2021
 12. Примірний договір продукту "СМАРТ" від 21.07.2021
 13. Примірний договір продукту "СМАРТ" від 14.07.2021
 14. Примірний договір продукту "СМАРТ" від 01.06.2021
 15. Правила кредитування від 13.05.2021 та примірний договір
 16. Правила кредитування від 22.02.2021 та примірний договір
 17. Правила кредитування від 01.12.2020 та примірний договір
 18. Правила кредитування від 17.08.2020 та примірний договір
 19. Правила кредитування від 06.07.2020 та примірний договір
 20. Правила кредитування від 18.01.2020 та примірний договір
 21. Правила кредитування від 17.09.2019  та примірний договір
 22. Правила кредитування від 06.05.2019 та примірний договір
 23. Правила кредитування від 01.02.2019 та примірний договір
 24. Правила кредитування від 20.12.2018 та примірний договір
 25. Правила кредитування від 02.04.2018
 26. Правила кредитування від 10.07.2017
 27. Правила кредитування від 04.04.2017
 28. Правила кредитування від 13.03.2017
 29. Правила кредитування від 19.01.2017
 30. Правила кредитування від 09.02.2016
 31. Правила кредитування від 11.08.2015
 32. Правила кредитування від 21.04.2015
 33. Правила кредитування від 05.12.2014
 34. Правила кредитування від 14.10.2014
 35. Правила кредитування від 20.05.2014
 36. Правила кредитування від 26.12.2013
 37. Правила кредитування від 15.11.2013
 38. Правила кредитування від 05.09.2013
До сплати Меню

Увійти

Особистий кабінет
Увага! Цей веб-ресурс використовує технологію Cookies. Ви можете налаштувати опції свого браузера, якщо не бажаєте отримувати файли Cookies. Детальніше про Cookies в Положенні про конфіденційність